Stipendia

 Fakultní stipedia

Katedrální stipendia

Výzva k podávání žádostí

Vážení studenti,

do 17. prosince 2019 můžete podávat žádosti o mimořádné katederní stipendium katedry fyziky.

Podmínky pro přiznání stipendií

Mimořádná katederní stipendia jsou navrhována zejména:

  • za významnou vědeckou, výzkumnou a publikační činnost
  • v případech zvláštního zřetele hodných
  •  jiné (dle katederních podmínek)

Podávání a projednání žádostí

Žádost o přidělení mimořádného stipendia navrhovaného katedrou student podává prostřednictvím sekretariátu katedry fyziky. Návrh na přiznání mimořádného stipendia navrhované katedrou může podat i vedoucí katedry.

Podané žádosti studentů a vedoucího katedry komise projednává, navrhuje výši stipendia a návrhy s podpisem vedoucího katedry a předsedy katederní stipendijní komise předkládá studijní referentce ke kontrole údajů. Zkontrolované návrhy předkládá studijní referentka děkanovi jako podklad pro jeho rozhodnutí o přiznání katederního stipendia a jeho výši, případně nepřiznání stipendia. Studenti navazujícího magisterského studijního oboru Nanotechnologie

Vzhledem k meziooborovému charakteru studia mohou studenti navazujícího magisterského studijního oboru Aplikované nanotechnologie podávat žádosti o přiznání katederního stipendia na katedrách biologie, fyziky a chemie. K částce přidělené uvedeným katedrám přispívají jednou třetinou. Podmínky ve Stipendijním řádu PřF

Dle Stipendijního řádu PřF může být stipendium přiznáno studentům v průběhu standardní doby studia, tj. studentům v 1. až 3. roce studia v bakalářských programech a v 1. až 2. roce studia v navazujících magisterských programech, přičemž by se mělo jednat o takové studenty, na které se nevztahuje ustanovení týkající se poplatků spojených se studiem (podrobněji viz Stipendijní řád PřF čl. 2, odst. 2 a 3). Další podmínkou přiznání stipendia je prezenční forma studia (podrobněji viz SŘ čl. 1. odst. 2).

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na  Mgr. Jindřicha Matouška, Ph.D. – člena stipendijní komise katedry fyziky

email: jindrich.matousek@ujep.cz