Vzdálené experimenty 📡️

Voltampérové charakteristiky LED diod – Měření Planckovy konstanty

Vzdálená laboratorní úloha Voltampérové charakteristiky LED diod – Měření Planckovy konstanty umožňuje měřit voltampérovou charakteristiku LED diod a určit hodnotu Planckovy konstanty.

Sériový obvod RLC

Vzdálená laboratorní úloha Sériový obvod RLC umožňuje měřit fázové posuvy mezi napětími na cívce, rezistoru a kondenzátoru v sériovém obvodu a také určit, kdy dochází k rezonanci.

Vlastní, tlumené a vynucené kmity na pružině

Vzdálená laboratorní úloha Vlastní, tlumené a vynucené kmity na pružině umožňuje studovat vlastní kmity v situaci, kdy je pružina rozkmitána elektromagnetickou silou zvolené frekvence. Poté co elektromagnetická síla přestane působit (je vypnuta) lze studovat také tlumené kmity. Dále lze pomocí této úlohy studovat vynucené kmity v okolí rezonance pružiny, tj. při různých frekvencích budící elektromagnetické síly můžeme sledovat amplitudové závislosti, fázové poměry, přenos energie aj.

Matematické kyvadlo

Vzdálená laboratorní úloha Matematické kyvadlo umožňuje proměřit dobu kmitu kyvadla pro různé délky závěsu (rozmezí 80 až 163 cm). Doba kmitu se měří přesnou optickou závorou. Rovněž umožňuje nastavit dvě možné počáteční výchylky. Výchylka se odečítá tzv. vodním potenciometrem (jehla připevněná na kouli projíždí lehce vodní hladinou, na které je pomocí dvou elektrod zaveden potenciální spád). Na základě změřené doby kmitu a délky závěsu lze určit tíhové zrychlení g.