Vzdálené experimenty 📡️

Voltampérové charakteristiky LED diod – Měření Planckovy konstanty

Vzdálená laboratorní úloha Voltampérové charakteristiky LED diod – Měření Planckovy konstanty umožňuje měřit voltampérovou charakteristiku LED diod a určit hodnotu Planckovy konstanty.

Sériový obvod RLC

Vzdálená laboratorní úloha Sériový obvod RLC umožňuje měřit fázové posuvy mezi napětími na cívce, rezistoru a kondenzátoru v sériovém obvodu a také určit, kdy dochází k rezonanci.

Vlastní, tlumené a vynucené kmity na pružině

Vzdálená laboratorní úloha Vlastní, tlumené a vynucené kmity na pružině umožňuje studovat vlastní kmity v situaci, kdy je pružina rozkmitána elektromagnetickou silou zvolené frekvence. Poté co elektromagnetická síla přestane působit (je vypnuta) lze studovat také tlumené kmity. Dále lze pomocí této úlohy studovat vynucené kmity v okolí rezonance pružiny, tj. při různých frekvencích budící elektromagnetické síly můžeme sledovat amplitudové závislosti, fázové poměry, přenos energie aj.