Bakalářský studijní program Fyzika pro vzdělávání

Základní informace o studijním programu

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Informace ke kombinované formě studia
Kontaktní část výuky v kombinované formě studia probíhá formou bloků přednášek a seminářů zpravidla každý pátek nebo sobotu. Nekontaktní část studia spočívá v samostudiu s využitím studijních opor, skript, učebnic a konzultací s vyučujícími.

Standardní doba studia: 3 roky

Počet přijímaných: není omezen

Přijímací zkouška: není s výjimkou kombinace Fyzika + Biologie, Fyzika + Anglický jazyk a literatura a Fyzika + Tělesná výchova, kde je přijímací zkouška z druhého oboru kombinovaného s fyzikou

Studijní plány

Studijní plán pro prezenční formu studia je ke stažení zde.

Studijní plán pro kombinovanou formu studia je ke stažení zde.

Kontaktní osoba: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., e-mail: eva.hejnova@ujep.cz

Cíle studia

Sdružené studium je určeno primárně uchazečům se zájmem o učitelskou přípravu v kombinaci fyziky s jiným předmětem, kteří po ukončení bakalářského studia budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu zaměřeném na učitelství. Studium je proto zaměřeno na získání vzdělání nejen na úrovni obecného základu fyzikálních oborů, ale i v oblasti učitelské propedeutiky (oborově didaktické a pedagogicko-psychologické předměty a předměty praxe).

Studijní program Fyzika pro vzdělávání je uskutečňován ve dvou druzích studijních plánů (maior a minor). Studijní plány maior jsou realizovány vždy pouze v kombinaci se sdruženým studijním plánem minor (v prezenční nebo kombinované formě studia) přidružených studijních programů tak, aby byla garantována rovnocennost přípravy v obou oborech, které jsou studovány v kombinaci.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa na trhu práce je díky šíři záběru programu značně flexibilní. Protože se jedná o akademicky zaměřený studijní program, budou absolventi programu dobře připraveni zejména na vstup do podobně zaměřených navazujících magisterských studií, zejména ale se zaměřením na učitelství fyziky. Absolvent – bakalář se však může uplatnit i v řadě prakticky orientovaných oborů, kde může dobře uplatnit své obecné fyzikální vzdělání. Absolvent se dále uplatní v různých školských a vzdělávacích institucích, a to zejména na pozicích, na kterých je postačující bakalářské vzdělání (např. v domech dětí jako vedoucí přírodovědných kroužků, ve školách jako asistent učitele apod.). Možnosti uplatnění absolventa jsou zároveň vždy rozšířeny i druhým programem, se kterým je program Fyzika pro vzdělávání kombinován.   

A co Vás ve studiu čeká?

Můžete nahlédnout třeba do praktika atomové a jaderné fyziky.