Bakalářský studijní obor B1701 – Fyzika

Základní informace o studijním oboru

Studijní program: Fyzika

Obor: Fyzika

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Informace ke kombinované formě studia
Kontaktní část výuky v kombinované formě studia probíhá formou bloků přednášek a seminářů zpravidla každý pátek nebo sobotu. Nekontaktní část studia spočívá v samostudiu s využitím studijních opor, skript, učebnic a konzultací s vyučujícími.

Standardní doba studia: 3 roky

Počet přijímaných: není omezen

Přijímací zkouška – součástí přijímacího řízení je písemný test z matematiky a fyziky v rozsahu středoškolského učiva (test v roce 2016). Přijímací zkoušku je možné prominout uchazečům, kteří jsou úspěšnými řešiteli krajského kola Fyzikální olympiády a dále těm, kteří složili maturitní zkoušku z fyziky s hodnocením výborně nebo velmi dobře.

Studijní plány

Studijní plán pro prezenční formu studia je ke stažení zde.

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Filip Moučka, Ph.D., e-mail: filip.moucka@ujep.cz

Cíle studia

Cílem studijního programu je vychovávat odborníky v oblasti vzdělávání Fyzika s možností volby zaměření do dvou specializací: počítačové modelování nebo experimentální metody. Studijní plány obou specializací společně zahrnují standardní kurzy fyziky a matematiky. Absolventi specializace počítačové modelování budou dále seznámeni se základy programování, numerické matematiky a metod počítačové fyziky a v rámci praktických kurzů si osvojí schopnost řešit problémy pomocí výpočetní techniky. Absolventi specializace experimentální metody získají znalosti fyzikálních a fyzikálně-chemických principů přípravy moderních materiálů včetně tenkých vrstev a nanomateriálů, principy analýzy takových materiálů a dále základů plazmových technologií.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru Fyzika se zaměřením na počítačové modelování budou připraveni především pro studium navazujícího magisterském oboru „Počítačové modelování ve vědě a technice“, poté případně stejnojmenného doktorského studijního programu, uplatnění však naleznou i ve společnostech zabývajících se výpočetními problémy v technice i jiných oblastech. Absolventi oboru Fyzika se zaměřením na experimentální metody budou připraveni pro studium v navazujících magisterských oborech „Aplikované nanotechnologie“ či „Aplikované plazmové technologie“. V případě dalšího studia navazujících studijních programů absolventi obou specializací naleznou uplatnění zejména v akademické sféře na pozicích akademických či vědeckých pracovníků na univerzitách a institucích zabývajících se vědou a výzkumem.

A co Vás ve studiu čeká?

Můžete nahlédnout třeba do praktika atomové a jaderné fyziky.