Magisterský studijní program – Počítačové modelování ve vědě a technice

Základní informace o studijním programu

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 2 roky

Počet přijímaných: není omezen

Přijímací zkouška: Součástí přijímacího řízení je ústní motivační pohovor. Při pohovoru se ověřuje příbuznost předchozího studia s bakalářským studijním programem  1701R003 „Fyzika“  (specializace Počítačové modelování) a případně jsou uchazeči zařazeny do studijního plánu v prvním roce studia kurzy potřebné k doplnění potřebných znalostí.

Studijní plány

Studijní plán pro prezenční formu studia je ke stažení zde.

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Filip Moučka, Ph.D., e-mail: filip.moucka@ujep.cz

Cíle studia

Cílem studijního programu je vychovávat odborníky v oblasti vzdělávání Fyzika se zaměřením na počítačové metody používané ve vědě a technice, kteří budou kromě znalostí obecné fyziky, matematiky, programování, numerických a počítačových metod, jež získali v předcházejícím bakalářském studiu, dále vybaveni znalostmi důležitých teorií fyziky, pokročilejšími matematickými znalostmi, znalostmi postupů paralelního programování a širokými znalostmi metod počítačového modelování. Absolventi si osvojí schopnost samostatně vytvářet modely popisující zkoumané jevy, hledat vhodné metody jejich řešení, realizovat výpočty pomocí specializované výkonné výpočetní techniky a zapojit se do vědecké činnosti.

Uplatnění absolventa

Absolventi budou velmi dobře připraveni pro další studium v doktorském studijním programu  „Počítačové modelování ve vědě a technice“ a následně se uplatní zejména v akademické sféře. Mimo akademickou sféru se absolventi uplatní ve společnostech zabývajících se náročnými výpočetními problémy v technice i jiných oblastech, zpracováním dat, logistikou, programováním a vývojem software, v průmyslu, školství i bankovním sektoru.