Magisterský studijní program – Učitelství fyziky pro střední školy

Základní informace o studijním programu

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Informace ke kombinované formě studia
Kontaktní část výuky v kombinované formě studia probíhá formou bloků přednášek a seminářů zpravidla každý pátek nebo sobotu. Nekontaktní část studia spočívá v samostudiu s využitím studijních opor, skript, učebnic a konzultací s vyučujícími.

Standardní doba studia: 2 roky

Počet přijímaných: není omezen

Přijímací zkouška: probíhá formou motivačního pohovoru

Studijní plány

Studijní plán pro prezenční formu studia je ke stažení zde.

Studijní plán pro kombinovanou formu studia je ke stažení zde.

Kontaktní osoba: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., e-mail: eva.hejnova@ujep.cz

Cíle studia

Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední a základní školy. Studium Učitelství fyziky pro střední školy probíhá ve dvouoborových kombinacích a navazuje na příslušné bakalářské sdružené studium.

Studijní program Učitelství fyziky pro střední školy je uskutečňován ve dvou druzích studijních plánů (maior a minor). Studijní plány maior jsou realizovány vždy pouze v kombinaci se sdruženým studijním plánem minor (v prezenční nebo kombinované formě studia) přidružených studijních programů tak, aby byla garantována rovnocennost přípravy v obou oborech, které jsou studovány v kombinaci.

Těžiště sdruženého studia Učitelství fyziky pro střední školy spočívá ve studiu fyzikálních disciplín a didaktiky fyziky a v jejich propojení s pedagogickými, psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí. Kromě nadstavby oborového vzdělání zaměřeného zejména na předměty teoretického charakteru poskytuje studium poznatky a praktické dovednosti v oborových didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů pedagogického a psychologického zaměření profiluje studenta pro povolání učitele střední nebo základní školy.

Uplatnění absolventa

Absolventi získávají kvalifikaci učitele fyziky na střední škole podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Mohou se uplatnit zejména jako učitelé všeobecně-vzdělávacího předmětu fyzika na střední nebo základní škole.