Bakalářský studijní program – Počítačové modelování ve vědě a technice

Základní informace o studijním programu

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Informace ke kombinované formě studia
Kontaktní část výuky v kombinované formě studia probíhá formou bloků přednášek a seminářů zpravidla každý pátek nebo sobotu. Nekontaktní část studia spočívá v samostudiu s využitím studijních opor, skript, učebnic a konzultací s vyučujícími.

Standardní doba studia: 3 roky

Počet přijímaných: není omezen

Přijímací zkouška: není

Studijní plány

Studijní plán pro prezenční formu studia je ke stažení zde.

Studijní plán pro kombinovanou formu studia je ke stažení zde.

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Filip Moučka, Ph.D., e-mail: filip.moucka@ujep.cz

Cíle studia

Cílem studijního programu je vychovávat odborníky v oblasti vzdělávání Fyzika se zaměřením na počítačové metody používané ve vědě a technice. Absolventi získají znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení, formulaci a řešení počítačových modelů zejména založených na zákonech fyziky. Studijní plány proto zahrnují kurzy fyziky, matematiky, programování, numerických a počítačových metod. V rámci mnohých praktických kurzů si absolventi osvojí schopnost samostatně hledat vhodné počítačové metody pro řešení úloh ve vědě a technice a realizovat výpočty pomocí výpočetní techniky.

Uplatnění absolventa

Absolventi budou velmi dobře připraveni pro další studium navazujícího magisterského studijního programu „Počítačové modelování ve vědě a technice“, poté případně stejnojmenného doktorského studijního programu a následně se uplatní zejména v akademické sféře jako akademičtí a vědečtí pracovníci. Mimo akademickou sféru se absolventi uplatní ve společnostech zabývajících se výpočetními problémy v technice i jiných oblastech, zpracováním dat, logistikou, programováním a vývojem software, v průmyslu, školství i bankovním sektoru.